Regulamin

Regulamin Udzielania dostępu do nagrań kursów Pana Aliaksandra Haretskiego zaktualizowany dnia 01.02.2019 r.

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Darowizny i formy płatności
§4 Ochrona danych osobowych
§5 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1.  Poniższy Regulamin opisuje zasady udzielania dostępu do nagrań kursów Pana Aliaksandra Haretskiego, dostępnych w zakładce Kursy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ty dajesz życie” https://www.tydajeszzycie.eu

2. Słownik pojęć, użytych w niniejszym regulaminie:

  1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Stowarzyszenie realizuje zamówienie Klienta;
  2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie poprzez stronę Stowarzyszenia; klient może pochodzić zarówno z Polski, jak i z zagranicy;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Nagranie – nagranie wideo, utworzone przez Pana Aliaksandra Haretskiego, do którego Stowarzyszenie otrzymało prawo autorskie i ma prawo korzystać i udostępniać na wszystkich polach eksploatacji, w tym udostępniać nagranie osobom trzecim na ustalonych w Regulaminie warunkach; Nagranie nie stanowi przedmiotu umowy sprzedaży.
  6. Zamówienie –  rozumie się przez to zamówienie na Nagranie, złożone przez Klienta na stronie internetowej w zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, lecz stanowi prośbę o udostępnienie nagrania.
  7. Wpłata – wszystkie wpłaty dokonywane na podstawie i w ramach niniejszego Regulaminu są darowiznami na cele statutowe Stowarzyszenia Ty dajesz życie.

3. Informacje o nagraniach podane są na stronie Stowarzyszenia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Chcąc złożyć zamówienie na otrzymanie dostępu na nagranie Pana Aliaksandra Haretskiego, prosimy postępować według poniższej procedury:
a) wejść na stronę http://tydajeszzycie.eu/kursy/
b) wybrać nagranie, do którego zamawiany jest dostęp i wcisnąć „dołącz do kursu”
c) zarejestrować się wpisując niezbędne dane
d) wybrać metodę płatności poprzez wybranie PayPal lub Przelew Tradycyjny i dokonać darowizny zgodnie z wybraną opcją.

*Zamówienia jako gość są możliwe, lecz niezalecane ze względu na utrudnione możliwości weryfikacji osoby, której ma zostać udzielony dostęp do nagrania

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości uzyskaniu dostępu do nagrania.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało złożone. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres med.ludowa@gmail.com.
 
8. Realizacja zamówienia poprzez udzielenie dostępu do nagrania następuje w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty darowizny na konto bankowe Stowarzyszenia Ty dajesz życie

9. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o przydzieleniu dostępu do nagrania należy ponownie zalogować się na konto w zakładce Kursy na stronie internetowej i wybrać ponownie kurs.

10. W przypadku problemów z dostępem do nagrania lub z działaniem strony internetowej prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: med.ludowa@gmail.com, tel. kom. +48 723123844.

§3 Darowizny i formy płatności

1. Wszystkie zamieszczone w zakładce Kursy kwoty są kwotami orientacyjnymi i stanowią jedynie sugestię co do wpłacanej przez Klienta darowizny na rzecz Stowarzyszenia w ramach Prośby o uzyskanie dostępu do nagrania. Niemniej jednak zamieszczona kwota stanowi minimalną sugerowaną kwotę wpłacanej darowizny w celu uzyskania pełnego dostępu do nagrania.

3. Możliwe jest dokonanie darowizny poprzez: *PayPal *Przelew tradycyjny *Szybki przelew na stronie internetowej realizowany za pomocą płatności serwisu PayU.

4. W przypadku przelewu tradycyjnego wpłata musi być realizowana na dane:

Stowarzyszenie “Ty dajesz życie”
Mochnackiego 25/4
51-122 Wrocław

Do wpłat krajowych: 64 1600 1462 1833 7146 4000 0001

BGŻ BNP Paribas SA, SWIFT (BIC) PPABPLPKXXX

W tytule koniecznie należy podać tytuł nagrania i dane umożliwiające identyfikacje Klienta (użyty do rejestracji login lub imię i nazwisko zamawiającego).

5. Dokonanie jednej darowizny w wysokości co najmniej 200 złotych umożliwia uzyskanie dostępu do jednego nagrania.

6. Po uzyskaniu dostępu do nagrania możliwe jest wielokrotne odtwarzanie nagrania w dowolnej chwili. Dostęp do nagrania uzyskuje się na okres 10 tygodni.

§4 Ochrona danych osobowych

1   Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Ty dajesz życie”, Mochnackiego 25/4, 51-122 Wrocław, zwana dalej Administratorem.

2   Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:
a) realizacji zamówień,

b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

3   Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz usunąć swoje konto na e-mail: med.ludowa@gmail.com.

4   Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji zamówienia. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

5  W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora. Będą to podmioty należące do następujących kategorii:
    •   dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem.
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6   Podmioty wskazane w pkt. 9.5 są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.

7   Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia.  W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy.

§5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin został zaktualizowany z dniem 01 lutego 2019 r i jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci, którzy wyrazili na to zgodę, będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.