Statut

S T A T U T
STOWARZYSZENIA „TY DAJESZ ŻYCIE”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „TY DAJESZ ŻYCIE” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
3. Stowarzyszenie „Ty dajesz życie” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, pieczątek z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w językach obcych.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7

Celami Stowarzyszenia jest udzielać pomocy materialnej i niematerialnej:
1. osobom prywatnym, w tym członkom Stowarzyszenia i członkom ich rodzin, cierpiących na choroby onkologiczne, neurologiczne, rzadkie, genetyczne i nieuleczalne.
2. podmiotom, zajmującym się profilaktyką, leczeniem, szkoleniem, regeneracją organizmu, rehabilitacją i uzdrowieniem oraz innego rodzaju działalnością, w celu opracowania, wdrożenia i doskonalenia skutecznych metod oraz dowolnych skutecznych typów terapii, mających na celu diagnostykę, profilaktykę i leczenie, szkolenia, regenerację organizmu, rehabilitację i uzdrowienie osób cierpiących na choroby onkologiczne, neurologiczne, rzadkie, genetyczne i nieuleczalne.
3. pozyskiwanie środków i funduszy na dofinansowanie lub finansowanie kosztów, wspieranie, a także podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, by udzielać pomocy materialnej, prawnej i innego rodzaju pomocy osobom prywatnym oraz podmiotom zajmującym się profilaktyką, leczeniem, szkoleniem, regeneracją organizmu, rehabilitacją i uzdrowieniem oraz innego rodzaju działalnością w celu opracowania, wdrożenia i doskonalenia skutecznych metod oraz dowolnych skutecznych typów terapii, mających na celu diagnostykę, profilaktykę i leczenie, szkolenie, regeneracji organizmu, rehabilitację i uzdrowienie osób cierpiących na choroby onkologiczne, neurologiczne, rzadkie, genetyczne i nieuleczalne.
4. udzielanie pomocy, wsparcia, jak również promowanie osób prywatnych oraz podmiotów, działających w dziedzinie medycyny naturalnej, ludowej i komplementarnej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie szkoleń, leczenia, regeneracji organizmu, turnusów i kuracji uzdrawiających i rehabilitacyjnych oraz innego rodzaju terapii dla osób chorych, a także szerzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej;
b. pozyskiwanie środków i funduszy na realizacje celów, o których mowa jest w §7;
c. udzielanie dofinansowania lub finansowanie kosztów, turnusów i kuracji uzdrawiających i rehabilitacyjnych, profilaktyki zdrowotnej, uzdrowienia, leczenia, rehabilitacji i terapii chorych podmiotom, wykorzystujących medycynę naturalną, ludową i komplementarną.
d. organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
e. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
f. organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problematyką wymienioną w §7;
g. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
h. organizacja konkursów, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
i. dotowanie osób fizycznych i innych podmiotów realizujących cele Stowarzyszenia;
j. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz placówkami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
k. udzielanie pomocy, wsparcia, jak również promowanie osób prywatnych oraz firm, działających w dziedzinie medycyny naturalnej, ludowej i komplementarnej;
l. organizowanie i prowadzenie swoich celów poprzez telewizję, radio, serwisy społecznościowe, targi, konferencje, seminaria, prezentacje;
m. wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Stowarzyszenia i uznanych przez Zarząd za celowe.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób fizycznych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym może być zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polski, jak i cudzoziemcy, zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz regularną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
g. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
d. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków,
e. postępowania w życiu prywatnym i zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka Stowarzyszenia, w szczególności nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

§14

1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia,
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust.2,
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo – z głosem doradczym – brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
d. skreślenia z listy członków, jeżeli jego postępowanie w życiu prywatnym lub zawodowym uchybia godności członka Stowarzyszenia,
e. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

§16

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§17

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

Walne Zebranie Członków
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia lub poprzez wiadomość SMS lub rozmowę telefoniczną.
5. W razie niemożności osobistego uczestniczenia w Zebraniu któregokolwiek z członków, Zebranie takie może odbyć się z elektronicznym lub telefonicznym udziałem tych członków, co zostaje odnotowane w protokole, a osoby te są wymienione w liście obecności członków uczestniczących w Zebraniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
b. uchwalenie Statutu i jego zmian,
c. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zebranie Członków uzna to za stosowne,
g. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 23

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, jak również ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się, z 3 (trzech) osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu.
3. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu.
4. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków tego organu chyba, że Statut stanowi inaczej.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
c. ustalanie i uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
d. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia i jego rozwój,
e. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,
g. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
h. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
i. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
j. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
k. przyjmowanie i wykluczanie członków,
l. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.,
m. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
n. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
o. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Stowarzyszenia bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
p. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Stowarzyszenia.

§26

1. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
2. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
a. tworzyć biura,
b. zatrudniać pracowników,
c. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§27

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
3. Rezygnację Prezes Zarządu składa pisemnie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
4. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §15 ust. 1 pkt. „b”- „e”.
5. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 28

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku lub na wniosek Zarządu.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest ograniczona w czasie i wynosi 4 (cztery) lata.
5. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa winy umyślnej.
9. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zapada w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy,
c. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
d. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
e. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków tego organu.

§30

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §27, z tym, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rezygnację składa pisemnie Prezesowi Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. działalność statutowa,
c. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
d. środki pieniężne ze zbiórek publicznych,
e. dochody z majątku Stowarzyszenia,
f. dotacje, subwencje, granty pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
3. Realizacja celów Stowarzyszenia finansowana jest z funduszu i wpływów pieniężnych od darczyńców.

§ 32

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony również na wspieranie organizacji, osób prawnych i fizycznych działających na rzecz osób chorych i Stowarzyszenia.

§ 33

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków, rozporządzeń i zobowiązań finansowych i majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu
§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2015r., poz 1393 z póź.zm.).